Czy bezrobotny może prowadzić działalność nieewidencjonowaną?

Czy bezrobotny może prowadzić działalność nieewidencjonowaną?

Czy bezrobotny może prowadzić działalność nieewidencjonowaną?

Osoby posiadające status bezrobotnych, zarejestrowane w urzędach pracy, niejednokrotnie zastanawiają się czy mogą prowadzić działalność nieewidencjonowaną, bez utraty swojego statusy osoby bezrobotnej.

Działalność nieewidencjonowana to stosunkowo nowy twór prawny, wprowadzony ustawą  z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 5 tej ustawy działalność nieewidencjonowana wykonywana przez osobę fizyczną NIE JEST DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ jeśli przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) i osoba fizyczna prowadząca taką działalność w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

W roku 2020 r. limit miesięcznego przychodu z takiej działalności to kwota 1.300,00 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. ustala od dnia 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2600 zł.)

Przekroczenie limitu przychodu miesięcznego ponad 1.300,00 zł miesięcznie powoduje automatyczne przekształcenie działalności nieewidencjonowanej w działalność gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie tejże kwoty i powoduje konieczność złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości przychodu miesięcznego.

Warto dodać, że za przychód należny uznaje się wszelkie kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Również godny odnotowania jest fakt, że każda działalność tzw. regulowana – wymagająca zezwolenia czy koncesji nie może być wykonywana w formie nieewidencjonowanej. Nie można także prowadzić działalności nieewidencjonowanej w formie spółki cywilnej.

Prowadzenie działalności nieewidencjonowanej o ile nie wymaga wpisu do CEIDG, o tyle NIE JEST RÓWNOZNACZNE ze zwolnieniem osób podejmujących tego typu aktywność z obowiązków nakładanych przez przepisy podatkowe.

Art. 5a pkt 6 ustawy o PIT definiuje działalność gospodarczą jako działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych we wskazanych przepisach. Niezależnie od tego art. 20 ust. 1ba ustawy o PIT wprowadza normę, mocą której dochód z działalności nieewidencjonowanej będzie ustalony na zasadach ogólnych, przewidzianych dla przychodów z innych źródeł i rozliczony w zeznaniu rocznym przez prowadzącego tę działalność.

Z kolei art. 15 ust. 2 ustawy o VAT definiuje działalność gospodarczą, wskazując, że obejmuje ona wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, a w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Natomiast art. 113 ustawy o VAT przewiduje zwolnienie podmiotowe dla osób nieprzekraczających limitu przychodów powodujące, że żadna z osób prowadzących działalność nieewidencjonowaną tych limitów nie przekroczy. Jednocześnie art. 109 ustawy o VAT zobowiązuje korzystających ze zwolnienia podatników do prowadzenia dziennej, uproszczonej ewidencji sprzedaży. Ewidencja taka może służyć jako element kontroli przychodu uzyskiwanego z tytułu prowadzenia działalności nieewidencjonowanej. Osoba prowadząca taką działalność może wystawiać rachunki lub faktury.

Więcej na ten temat można przeczytać np. tutaj:  https://zus.pox.pl/zus/dzialalnosc-nierejestrowana-wszystko-co-musisz-o-niej-wiedziec-pit-vat-zus.htm

albo  https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-wiedziec-jak-zalozyc-wlasna-firme/dzialalnosc-nierejestrowa-oraz-inne-sytuacje-w-ktorych-nie-trzeba-rejestrowac-firmy

Tak więc wracając do pytania głównego:

Czy bezrobotny może prowadzić działalność nieewidencjonowaną?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy sięgnąć do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i definicji osoby bezrobotnej, której z powodu jej obszerności nie będę tutaj przytaczać w całości. Z punktu widzenia działalności nieewidencjonowanej ważny jest natomiast zapis zawarty w art. 2 ust. 2 lit h. w/w ustawy, gdzie czytamy, że bezrobotnym jest m.in. osoba która nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

TEN ZAPIS POWODUJE, ŻE BEZROBOTNY MOŻE PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ NIEEWIDENCJONOWANĄ BEZ UTRATY SWOJEGO STATUSU BEZROBOTNEGO I DOTYCHCZASOWEGO TYTUŁU UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.

Jednakże należny pamiętać, że BEZROBOTNY nadal ma obowiązek stawiania się w urzędzie pracy, przyjęcia propozycji proponowanego zatrudnienia z urzędu pracy i ma obowiązek, tak długo jak jest osobą bezrobotną pozostawać w gotowości do podjęcia zatrudnienia.

Z uwagi jednak na obecną sytuację epidemiczną wiele spotkań bezrobotnych w urzędach pracy nie odbywa się, więc może to być czas dobry czas na próbę prowadzenia działalności nieewidencjonowanej.

Taka działalność może pomóc bezrobotnym jako swoiste „wypróbowanie” pomysłu na działalność gospodarczą, którą ewentualnie chcieliby w przyszłości prowadzić.

Należy pamiętać, że działalność nieewidencjonowana nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi czy ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dodaj komentarz