TARCZA ANTYKRYZYSOWA: ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

TARCZA ANTYKRYZYSOWA: ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców wprowadzono jako jeden z kilku elementów tarczy antykryzysowej, stworzonej w reakcji na epidemię COVID-19 ustawą z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Z tego artykułu dowiesz się, co to jest świadczenie postojowe oraz kto i po co może z niego skorzystać.

W założeniu świadczenie postojowe ma na celu zrekompensować utratę przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, oczywiście w zakresie pewnego niezbędnego minimum. Świadczenie jest jednorazowe, nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Komu przysługuje świadczenie postojowe?

Świadczenie przysługuje dwóm następującym grupom osób, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia społecznego (np. nie są jednocześnie pracownikami, członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego):

 • Prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych;
 • Wykonującym umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło.

Jakie inne warunki musi spełnić osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, aby otrzymać świadczenie postojowe?

Kolejne warunki do spełnienia, aby móc starać się o świadczenie to:

 1. Zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadanie jednego z trzech statusów:
  • polskiego obywatelstwa,
  • prawa pobytu lub prawa stałego pobytu na terytorium RP, obywatelstwa państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
  • cudzoziemca legalnie przebywającego na terytorium RP,
 2. Wystąpienie przestoju w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej spowodowanego przez COVID-19,
 3. Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej od najpóźniej 31 stycznia 2020 r., która:
  • nie została zawieszona oraz przychód uzyskiwany z jej prowadzenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,

*np. składając wniosek na dzień 20 kwietnia 2020r. przychód z działalności gospodarczej za luty 2020r. wynosił 5.000zł, za marzec 1.000zł – przychody zmalały więc o 80% i są niższe niż 15.595,74zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

  • została zawieszona po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z jej prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku

*(np. działalność gospodarcza zawieszona z dniem 20 marca 2020 r., przychody w marcu 2020 na poziomie niższym od 15. 595,74 zł, wniosek o świadczenie postojowe składany w kwietniu 2020 r.)

 1.  Pamiętać należy, że opisanych w punkcie 3 wymogów nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy   dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

Wysokość świadczenia postojowego oraz ile razy można je dostać?

Wysokość świadczenia postojowego to zasadniczo kwota 2080,00 zł (czyli 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r.). Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł może otrzymać osoba prowadząca działalność gospodarczą i rozliczająca się kartą podatkową oraz zwolniona z opłacania podatku VAT. Z oczywistych względów posiadanie statusu podmiotu mającego uprawnienie do świadczenia postojowego z dwóch tytułów uprawnia tylko do jednego świadczenia.

Świadczenie postojowe uregulowano jako świadczenie jednorazowe. Jednak przewidziano także uprawnienie dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia mającego na celu przyznanie ponownej wypłaty świadczenia postojowego, dla osób, które otrzymały to świadczenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Czy rząd skorzysta z tego uprawnienia? Czas pokaże…

Gdzie i jak złożyć wniosek?

 • Wniosek składamy do ZUS na właściwym formularzu RSP-D (można go znaleźć na stronie ZUS – KLIK) w terminie najpóźniej 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii, obecnie najbezpieczniej złożyć wniosek za pośrednictwem platformy PUE ZUS, ewentualnie wysłać pocztą. Dla osób odważnych lub niemających innych możliwości istnieje wariant złożenia wniosku w placówce ZUS.
 • Formularz wniosku zawiera wszystkie potrzebne ZUS informacje. Warto pamiętać, że wzór wypełnionego wniosku jest tylko przykładem, wypełniajmy go czytając ze zrozumieniem bowiem nie każdy nazywa się Jan lub Piotr Kowalski

Jak i kiedy wypłacane jest świadczenie postojowe?

W formie bezgotówkowej na wskazany numer rachunku bankowego prowadzonego w RP lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659, 730 i 1495).

Ustawa stanowi, że świadczenie ma być wypłacone niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Z pierwszych doniesień i praktyki wynika, że w mniejszych miejscowościach świadczenia zostają wypłacone szybciej, niż w dużych ośrodkach miejski. Warto pamiętać o tym, że prawidłowo wypełnienie wniosku oraz dołączenie właściwych dokumentów, przemawiających na korzyść przyznania świadczenia może zaważyć o szybszym i pozytywnym wyniku całej procedury.

Co robić jeśli ZUS odmówi mi świadczenia postojowego?

Odmowa przyznania świadczenia jest decyzją administracyjną. Przysługuje od niej odwołanie do sądu właściwego według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.). Odwołanie następuje za pośrednictwem ZUS, w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji – pamiętajmy, że składając wniosek za pośrednictwem PUE –ZUS decyzja odmowna tam wpłynie, a termin będziemy liczyć od dnia jej otrzymania w formie elektronicznej.

Dodaj komentarz