Przeniesienie odpowiedzialności za odpady – co to jest i komu się przyda?

Przeniesienie odpowiedzialności za odpady – co to jest i komu się przyda?

Przeniesienie odpowiedzialności za odpady – co to jest i komu się przyda?Przeniesienie odpowiedzialności za odpady – co to jest i komu się przyda?

Z każdą ludzką działalnością związane jest wytwarzanie odpadów – „śmiecimy” sporo zarówno w domach jak i w pracy. Dziś słów kilka o odpadach tworzonych we wspólnych lokalach usługowych i kto za te odpady odpowiada lub odpowiadać może, a także po co komu jest przeniesienie odpowiedzialności za odpady – co to jest i komu się przyda?

Zacząć należy od wzmianki, że aktem prawnym zawierającym regulacje dotyczące postępowania z odpadami jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst dostępny tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000021).

Ustawa powyższa określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiające efektywność takiego użytkowania.

Wśród jej przepisów znajdziemy także instytucję umowy o przeniesienie odpowiedzialności za odpady między ich wytwórcami korzystającymi ze wspólnego lokalu.

Ustawa nie daje wielu wskazówek jak wyglądać ma treść takiej umowy, stawia jednak kilka warunków, które bezwzględnie muszą być spełnione, aby umowa była ważna.

Przeniesienie odpowiedzialności za odpady może więc nastąpić między ich wytwórcami korzystającymi ze wspólnego lokalu gdy odpowiedzialnym będzie:

  1. jeden z wytwórców odpadów, wspólnie korzystających z danego lokalu

albo

  1. wynajmujący lokal.

Dopuszczając zawarcie umowy o przeniesienie odpowiedzialności za odpady między ich wytwórcami ustawodawca jednocześnie zaznaczył, że osoba na która odpowiedzialność za odpady ma być przeniesiona musi zapewnić, że postępowanie z przyjętymi odpadami będzie przebiegać w sposób zgodny z ustawą o odpadach oraz, że sama umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności.

Teraz należy postawić pytanie po co komu taka umowa?

Otóż wytwarzanie odpadów nakłada na ich wytwórców obowiązki dotyczące m.in. wstępnego ich magazynowania, segregacji, obowiązki przekazywania tzw. karty przekazania odpadów, zawarcia umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów, roczne obowiązki sprawozdawcze do właściwych organów administracji publicznej.

Obowiązków jest więc wiele, a kary przewidziane ustawą dotkliwe finansowo, nie wspominając o możliwej odpowiedzialności karnej.

Dlaczego więc nie skorzystać z umowy, której rozwiązania pozwalają na to, aby tylko jeden podmiot był odpowiedzialny za wszystkie wytwarzane w danym lokalu odpady?

Rozwiązanie takie może uprościć i uporządkować gospodarkę odpadami w konkretnej jednostce. Zasady postępowania z odpadami oraz kwestie formalne dotyczące ewidencji i sprawozdań będą zawsze jednolite. Szczególnie ważne wydaje się to w lokalach, z których korzysta wiele „niezależnych” od siebie jednostek – np. większym salonie kosmetycznym czy salonie tatuażu, gdzie następuje tzw. podnajem stanowisk pracy poszczególnych osób.

Jeszcze bardziej istotne zagadnienie to będzie w instytutach medycyny estetycznej czy placówkach świadczących usługi medyczne, gdzie powstają duże ilości tzw. odpadów niebezpiecznych i odpadów niebezpiecznych zakaźnych.

Ważne dla podmiotu,  który przyjmuje na siebie odpowiedzialność za odpady jest to, aby  zadbać o prawidłową ich ewidencję oraz właściwe przekazywanie podmiotom prowadzącym gospodarowanie odpadami. Przeniesienie odpowiedzialności za odpady spowoduje, że podmiot który tą odpowiedzialność przyjmie będzie zobowiązany sporządzać karty przekazania odpadów oraz przechowywać dokumentację odpadów, gdyż w świetle prawa będzie ich posiadaczem.

Przyjęcie na siebie odpowiedzialności za odpady wytwarzane we wspólnym lokalu nie oznacza, że podmiot który tę odpowiedzialność na siebie przyjmie musi posiadać zezwolenie na ich zbieranie czy przetwarzanie – jeśli go nie posiada powinien jednak w takim przypadku sam zawrzeć umowę z podmiotem, który takie zezwolenie posiada i będzie z lokalu odbierał wstępnie zmagazynowane przez przyjmującego odpowiedzialność za odpady, a wytworzone w tym lokalu odpady.

Umowa przekazania odpowiedzialności za odpady między ich wytwórcami korzystającymiz jednego lokalu jest kontraktem cywilnoprawnym do którego stosujemy przepisy kodeksu cywilnego. Minimalnie powinna zawierać oznaczenie stron, przedmiot umowy, obowiązki stron umowy, zasady wykonania umowy.

Przy sporządzaniu takiej umowy warto sięgnąć po fachową pomoc, bowiem osoba przyjmująca na siebie odpowiedzialność za wytworzone we wspólnym lokalu odpady powinna w jak najszerszym zakresie zadbać o swoje interesy.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w sporządzeniu umowy tego typu zapraszam do kontaktu.

Przeczytaj także poprzedni mój wpis :https://adwokatagnieszkakaczor.pl/odszkodowanie-za-opoznione-loty253-2/

Dodaj komentarz